PRODUCTS

钻石是天然物质中最坚硬的物质,钻石可刻划任何其他宝石,但其他任何宝石却都刻划不动钻石。


                      产品名称

                      钻石是天然物质中最坚硬

                      物质,钻石可刻划任何

其他宝石,但其他宝石却都刻划不动钻石。

钻石是天然物质中最坚硬的物质,钻石可刻划

任何其他宝石

产品名称

钻石是天然物质中最坚硬的物质,钻

石可刻划任何其他宝石,但其他

任何宝石却都刻划不动钻石。钻

石是最坚硬的物质

产品名称